« Wróć

Regulamin portalu www.isomarpolska.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego ISOMAR POLSKA, znajdującego się pod adresem internetowym www.isomarpolska.pl (dalej zwany „Portalem”) oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu określonych w ust. 2 poniżej.
2. W ramach Portalu świadczone są usługi polegające na:
a. udostępnianiu treści o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz rozrywkowym publikowanych na Portalu;
b. udostępnianiu informacji o produktach ISOMAR® prezentowanych za pośrednictwem Portalu;
c. umożliwieniu korzystającym z Portalu prezentowanie ich osobistych komentarzy i opinii dotyczących treści i materiałów zamieszczonych na Portalu, za pomocą wtyczki Facebook Comments Plugin;
d. umożliwieniu zainteresowanym użytkownikom Portalu otrzymywania na podany przez nich adres e-mail informacji związanych z Portalem za pośrednictwem newsletterów;
(dalej zwane „Usługami”).
3. Warunkiem skorzystania z Usług jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Każdorazowo korzystając z Usług Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Portal nie jest w żaden sposób powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Serwis społecznościowy Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działanie Portalu.

§ 2 Definicje

Zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

1. Usługodawca - A.B. Berren-Handlowy sp. z o.o. z siedzibą w Reguły, ul. Ogrodowa 22, 05-816 Michałowice-Reguły, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177786, kapitał zakładowy w wysokości 440.000,00 PLN, NIP: 534-21-29-900, REGON 016388173.
2. Usługobiorca - osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu. Usługobiorcami mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z Usług wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę określone w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu.
4. Regulamin - niniejszy regulamin Portalu www.isomarpolska.pl.


§ 3 Postanowienia dotyczące korzystania z Portalu

1. Portal poświęcony jest promocji zdrowia oraz produktów marki ISOMAR®.
2. Korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę jest bezpłatne oraz dobrowolne, a Usługobiorca może w każdym czasie zaprzestać korzystania z nich.
3. Żadne treści prezentowane na Portalu nie stanowią porady o charakterze medycznym, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa lub konsultacji oraz nie mogą zastępować wizyty lekarskiej. Materiały prezentowane na Portalu dotyczące zagadnień zdrowotnych mają wyłącznie charakter informacyjny, nie zastępują one badań, porady lekarskiej jak również nie stanowią jakiejkolwiek formy diagnozy.
4. Informacje prezentowane na Portalu dotyczące produktów nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści i materiały zamieszczane na stronach www do których linki/odniesienia umieszczane są na Portalu.
6. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązuje się do:
a. przestrzegania porządku prawnego, zasad współżycia społecznego oraz korzystania z Usług z poszanowaniem praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich,
b. przestrzegania postanowień Regulaminu,
c. korzystania z Usług i narządzi dostępnych na Portalu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
d. stosowania urządzeń niezakłócających pracy infrastruktury informatycznej Usługodawcy,
e. niepodejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Portalu,
f. nierozpowszechniania w Portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, obraźliwym, pornograficznym, rasistowskim, nawołującym do przemocy, sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami.
7. Usługobiorcy mają prawo do przekazywania osobistych komentarzy i opinii dotyczących treści i materiałów zamieszczonych na Portalu jedynie po uprzednim zalogowaniu na swoje konto w serwisie społecznościowym Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.
8. Logowanie następuje przy użyciu narzędzia udostępnianego przez Facebook tzw. „wtyczki” Facebook Comments Plugin. Narzędzie to nie daje Usługodawcy dostępu do danych osobowych użytkownika, a dane te nie są gromadzone przez Portal.
9. Komentarze i opinie Usługobiorców mają charakter subiektywny, a Usługobiorcy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich komentarzy i opinii.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy m.in. sprzecznych z zasadami określonymi w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
11. Usługodawca ma także prawo odmówić Usługobiorcy korzystania z Usług jeśli Usługobiorca nie przestrzega postanowień Regulaminu.
12. Usługobiorcy Portalu mają prawo do subskrypcji newslettera poprzez podanie swojego adresu email na odpowiednim formularzu udostępnionym na Portalu w zakładce „Newsletter” oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w tym newsletterów, drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres email i przetwarzanie danych w tym zakresie przez Usługodawcę (administratora danych) oraz podmioty działające na jego zlecenie.
13. Po wprowadzeniu adresu email w odpowiednim formularzu, zatwierdzeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w tym newsletterów, drogą elektroniczną oraz aktywacji przycisku „Zapisz”, Usługobiorca otrzymuje wiadomość email z prośbą o potwierdzenie subskrypcji.
14. Adresy email pozostawione przez Usługobiorców przy zapisie do newslettera są przechowywane i administrowane przez Usługodawcę.
15. Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie. Link za pomocą którego można dokonać rezygnacji z otrzymywania newslettera dostępny jest pod formularzem zapisu do newslettera w zakładce „Newsletter” oraz w każdej wiadomości email wysyłanej z newsletterem.

§ 4 Warunki techniczne świadczenia Usług

1. Prawidłowe korzystanie z Portalu oraz Usług wymaga:
a. posiadania przez Usługobiorcę podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego;
b. w przypadku komputerów PC: posiadania systemu operacyjnego Microsoft Windows wersji XP lub nowszej, bądź Mac OS X, zainstalowaną przeglądarkę Microsoft Internet Explorer 9.0 lub nowszą, bądź Google Chrome 28 lub nowszą bądź Mozilla Firefox 22 lub nowszą bądź Safari 3 lub nowszą;
c. włączenia JavaScript w przeglądarce internetowej;
d. w przypadku urządzeń mobilnych: posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów:
– Android OS w wersji 2.3. i wyższe,
– iOS w wersji 5.0 i wyższe,
– Windows 10 Mobile i wyższe.
2. Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług następujących danych technicznych i technologicznych:
a. adres IP komputera Usługobiorcy;
b. wywołany adres internetowy (url);
c. adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na stronę Portalu;
d. rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta;
e. innych informacji transmitowanych protokołem http.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usług, jeśli wynika to przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania lub modyfikacji usług lub przeprowadzania napraw lub konserwacji.

§ 5 Ochrona praw własności intelektualnej

1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim oraz materiały opatrzone znakami towarowymi, chronione m.in. na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej.
2. Wszelkie treści rozpowszechnione na Portalu stanowią przedmiot praw Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich.
3. Autorskie prawa majątkowe do elementów Portalu, w tym do logotypów i treści zamieszczonych na Portalu, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na Portalu są zastrzeżone, przysługują Usługodawcy lub podmiotom z nim współpracującym.
4. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Usługobiorca może korzystać z utworów rozpowszechnionych za pośrednictwem Portalu wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku (w tym własnego użytku osobistego), określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Usługodawca wyraża zgodę na udostępnianie linków do Portalu, w szczególności za pośrednictwem portali społecznościowych o ile działanie takie nie ma charakteru zarobkowego i następuje zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
6. Prawa do Portalu przysługują Usługodawcy.

§ 6 Polityka prywatności

1. W zakresie adresów email podawanych przez Usługobiorców w celu subskrypcji newsletter’a, które stanowią dane osobowe, administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przy uwzględnieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowień Regulaminu.
3. Portal nie gromadzi danych Usługobiorców poza danymi technicznymi wskazanymi w § 4 ust. 2 oraz adresami email, o których mowa w ust. § 3 ust. 14 Regulaminu.
5. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
6. Usługodawca przetwarza dane osobowe udostępnione przez Usługobiorcę wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieprzekazywania innym podmiotom chyba, że Usługobiorca wyrazi na to zgodę lub obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
8. Usługobiorcom przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych;
b. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane
z naruszeniem przepisów prawa;
c. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Portalu.
2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub Usług, należy kierować w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
3. Reklamacja powinna wskazywać opis problemu dotyczącego funkcjonowania Portalu lub Usług oraz dane osoby zgłaszającej reklamację umożliwiające skontaktowanie się z nią.
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania: pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu dotyczącym reklamacji.
5. Reklamacje nieposiadające danych, o których mowa w ust. 3, nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu (o ile zmiany takie nie naruszą praw nabytych przez Usługobiorców). W takim wypadku informacja o zmianie zostanie opublikowana na stronie głównej Portalu.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach na stronie głównej Portalu.
3. Usługobiorca, który nie akceptuje zmian w Regulaminie powinien niezwłocznie zakończyć korzystanie z Portalu i Usług.
4. W przypadku Usługobiorców będących konsumentami postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony praw konsumentów.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem powszechnym właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania dotyczące działania Portalu należy kierować na adres
e-mailowy: isomarpolska@berren.pl lub zgłaszać listownie na adres Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 1.
8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 października 2016r.